Regulamin portalu informacyjnego bialanews.pl

 

§ 1

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. BIALANEWS.PL, Krótka 3, 21-500 Biała Podlaska – portal bialanews.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
3. Użytkownik publikuje w Portalu wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność – serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.

§ 2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
2. Portal/Serwis- należy przez to rozumieć internetowy portal informacyjny dostępny pod adresem www.bialanews.pl ,którego właścicielem jest firma BIALANEWS.PL, Krótka 3, 21-500 Biała Podlaska.
3. Usługi na portalu bialanews.pl świadczone są przez firmę BIALANEWS.PL, Krótka 3, 21-500 Biała Podlaska.
4. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie w oparciu o niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) i w sposób z nim zgodny. W przypadku Usługi Konkursy szczegółowe zasady uwzględnia regulamin konkursów lub regulamin zamieszczany każdorazowo przy danym konkursie.
5. Przed skorzystaniem z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Administrator – firma BIALANEWS.PL, Krótka 3, 21-500 Biała Podlaska, odpowiedzialna za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej założy Konto w Portalu, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto oraz uzyskać dostęp do usług oferowanych przez Portal oraz osoba fizyczna, osoba prawna, która poprzez akceptację regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług portalu bialanews.pl.
8. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne), publikowane przez Użytkownika na portalu bialanews.pl.
9. Forum – miejsce na portalu przeznaczone do wyrażania opinii przez Użytkowników.
10. Komentarze (posty)– treść opinii wyrażonej przez Użytkownika i opublikowanej przez niego na forum portalu bialanews.pl. Post stanowi wyraz indywidualnej opinii Użytkownika i odnosić może się m.in. do publikowanych w Serwisie treści bądź opinii innych Użytkowników.
11. Profil – miejsce w Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.
12. Nick – podpis wybrany przez Użytkownika dla oznaczenia opublikowanego przez niego Posta. W przypadku korzystania z Usługi z wykorzystaniem udostępnionych w jej ramach procedur identyfikacyjnych, tj. w sposób inny niż anonimowy, Nickiem jest automatycznie oznaczenie Użytkownika przybrane przez niego w ramach innego serwisu, aplikacji, usługi itp. wykorzystywanych podczas procedury rejestracyjnej (np. nazwa profilu Użytkownika w serwisie społecznościowym itp.).
13. Login – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
14. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
15. Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
16. Promocje – usługa umożliwiająca publikowanie oraz przeglądanie informacji o promocjach i rabatach na Portalu.

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

1. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.
3. Baza profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z działalnością Portalu oraz do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4

Zasady ogólne

1. Użytkownikowi zabrania się:
– używania wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
– obrażania innych osób,
– promowania innych stron internetowych,
– umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
– łamania ogólnie przyjętych zasad etyki,
– umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści, zdjęć oraz plików video:
– zawierających wulgaryzmy,
– nawołujących do agresji lub obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie, itp.,
– obrażających osoby publiczne i prywatne,
– zawierających informacje obarczające zarzutami osoby trzecie,
– przyczyniających się do łamania praw autorskich,
– propagujących środki odurzające,
– zawierających odsyłacze do serwisów o podobnej tematyce, stron z pornografią, cracków i seriali do gier oraz programów itd.,
– zawierających w opisie, tytule oraz na samych zdjęciach znaków wodnych, podpisów ani adresów stron internetowych,
– zawierających dane osobowe osób trzecich bez ich zgody.
2. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych i przesyłanych do Serwisu, a w szczególności do zdjęć i filmów.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z usług portalu bialanews.pl.
4. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
5. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.
6. Administrator Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
7. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ich publiczne i nieodpłatne udostępnianie.

§ 5

Konto

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
3. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.
4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
7. Jedna osoba może mieć maksymalnie 1 Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
8. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Użytkownik ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
10. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
11. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
12. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
13. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
14. Administrator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie/film wstawione poprzez Użytkownika.
15. Konto może zostać usunięte lub zablokowane przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik rozpowszechnia treści pornograficzne;
c) Użytkownik uprawia działalność komercyjną, reklamową, promocyjną;
d) Użytkownik rozsyła spam i nie zamówioną informację handlową;
e) Użytkownik podejmuje jakiekolwiek działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
f) Użytkownik publikuje na łamach portalu treści naruszające polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
g) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;

§ 6

Materiały pochodzące od Użytkownika Portalu bialanews.pl

1. Użytkownik przesyłając za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Serwisu lub za pomocą maila, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób materiały, w szczególności wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Koncie Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na portalu internetowym bialanews.pl  oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów6stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie,
j) użyczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
m) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do wymogów Serwisu
n) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach i innych materiałach nadesłanych przez Użytkownika,
o) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
p) umieszczania wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach w bazach danych,
r) wykorzystania wiadomości, zdjęć filmów lub innych materiałów zamieszczonych w Serwisach przez Użytkownika, w celu promocji Serwisu,
2. Użytkownik upoważnia CAWIS do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
3. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał na Użytkownik oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem, filmem lub innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie,
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd,
4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie , których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci Internet,
5. Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie CAWIS,
6. Użytkownik przesyłając CAWIS wiadomość, zdjęcie lub film oraz zamieszczając na swoim Koncie wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich,
7. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie lub zamieszczanie w Serwisie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów,
8. Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Administratora sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych wiadomości, zdjęć lub filmów oraz zamieszczonych na Koncie Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Dodawanie komentarzy i ogłoszeń

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (Komentarze, Ogłoszenia itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.
2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji, danych i treści podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
3. Umieszczenie komentarza Użytkownika następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronach Portalu bialanews.pl. Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza, zaakceptowanie regulaminu oraz przepisanie kodu z obrazka.
4. Komentarz dodany do konkretnego artykułu powinien dotyczyć tego artykułu.
5. Administrator nie sprawdza treści komentarzy pod kątem ich bezprawnego charakteru lub bezprawnego charakteru związanej z nimi działalności.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści, które:
*zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
*propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
*propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
*obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego),
*obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
*zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art.212 Kodeksu karnego),
*przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
*są bezpośrednimi atakami na inne osoby,
*zawierają dane osobowe, teleadresowe, numery telefoniczne oraz adresy e-mailowe osób postronnych,
*zawierają odnośniki do innych stron internetowych (tylko w przypadku ewidentnego reklamowania bez zgody redakcji),
*nie dotyczącą tematu artykułu, pod którym zostały zamieszczone.
5. Niezależnie od postanowień powyższych Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej okoliczności:
– Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego komentarza,
– Administrator otrzyma na adres mailowy redakcja@bialanews.pl wiarygodną informację o bezprawnym lub bezpodstawnym charakterze komentarzy z ich wskazaniem (w tym : podaniem nicku autora, daty i godziny publikacji ) oraz podanie tytułu artykułu, pod którym komentarze zostały zamieszczone. Administrator na usunięcie ma 14 dni.
6. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.
7. Administrator nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez Użytkownika komentarza.
8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal bialanews.pl nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do autoryzacji nadsyłanych komentarzy.

§ 8

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
7. Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym w szczególności IP komputerów, z których się logował lub przesyłał teksty) na żądanie uprawnionych organów (sądu, prokuratury, policji).
8. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
9. W przypadku Usługi Ogłoszenia szczegółowe zasady uwzględnia regulamin dodawania ogłoszeń.

§ 9

Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.