Bialska Szkoła Ćwiczeń to projekt realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska, Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z:  Województwem Lubelskim oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.
 
Bialska Szkoła Ćwiczeń jest projektem, który na celu wspomóc szkoły w rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, obejmujących m.in. umiejętność posługiwania się językami obcymi, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się, jak również nauczania eksperymentalnego.

Grupę docelową projektu stanowi Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń oraz szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie i Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych 73 nauczycieli, 10 dyrektorów i wicedyrektorów oraz 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich, głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlicach.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Całkowita wartość projektu to 1 328 133,67 zł.