GOK w Białej Podlaskiej ogłosił XII Przygraniczny Konkurs „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. Skierowany jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych, zajmujących się amatorsko tkactwem. W tym roku propozycją inspiracji dla uczestników jest wzornictwo danego regionu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich chętnych zajmujących się amatorsko tkactwem do udziału w konkursie „Tkactwo w dolinie Bugu i Krzny”. W tym roku zaproponowano, aby w pracach konkursowych inspirować się wzornictwem swojego regionu ( kolorystyką , symboliką, techniką).

Regulamin konkursu:

Konkurs Tkacki przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci do 15 lat
• młodzież i dorośli

Kategorie prezentacji prac:

 • I. Perebory ( tradycyjnie wykonany wzór zastosowany w strojach ludowych lub współcześnie)
 • II. Gobeliny i kilimy
 • III Tkaniny wielonicielnicowe
 • IV. Dowolna technika tkacka tradycyjna: (m.in. chodniki, krajki, zapaski )
 • Uczestnik przygotowuje jedną dużą pracę konkursową lub dwie mniejsze prace wykonane w ciągu ostatniego roku z jednej wybranej przez siebie kategorii (z dołączonym zdjęciem dokumentującym powstanie pracy )
 • Na zgłoszeniu uczestnik obowiązkowo zaznacza wybraną kategorię
 • Każdy uczestnik konkursu przekazuje dodatkową pracę na rzecz Pracowni Tkackiej (np. serwetka, bieżnik)
 • Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką prac oraz kosztów podróży
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
 • Prace konkursowe będą do dyspozycji organizatora do końca wystawy pokonkursowej (20 listopada 2021r)
 • Odbiór prac w dniu rozstrzygnięcia konkursu , prace nie odebrane będą odsyłane na koszt właściciela.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, dołączenie do pracy metryczki zawierającej dane uczestnika konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich dołączenie oświadczenia rodzica lub opiekuna oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

Prace konkursowe z kartą zgłoszeniową w tym roku należy nadsyłać do 15.10.2021r. na adres: Pracownia Tkacka im. Stanisławy Baj, Hrud 121, 21-500 Biała Podlaska.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20.11.2021r. o godzinie 13:00 w Pracowni Tkackiej im. Stanisławy Baj w Hrudzie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa:

 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody
 • najciekawsze prace mogą zostać zakupione do pracowni