Na ostatniej sesji Rady Miasta Białej Podlaskiej przedmiotem procedowanych uchwał było wsparcie finansowe lokalnego biznesu i przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

– Negatywny wpływ pandemii na nasz lokalny biznes jest wyzwaniem dla nas wszystkich, w szczególności radnych, którzy otrzymali mandat społeczny, by godnie i odpowiedzialnie sprawować swoją funkcję, gdyż sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć jest wyjątkowo trudna – informuje Dariusz Litwiniuk radny Zjednoczonej Prawicy. – Nie kryję zadowolenia, że apel skierowany na początku kwietnia, do prezydenta Michała Litwiniuka oraz postulaty w nim zawarte doczekały się realizacji w postaci uchwał, które na posiedzeniu rady miasta w dniu 20 kwietnia zostały podjęte jednogłośnie – dodaje.

Niepokojące sygnały docierały od bialskich przedsiębiorców w sprawie pogarszającej się sytuacji gospodarczej naszego regionu oraz zamknięciem granic, które skutkowało blokadą rodzimego handlu. – Uznaliśmy, że dotychczasowe działania prezydenta Białej Podlaskiej są niewystarczające i nie uchronią przedsiębiorców przed likwidacją stanowisk pracy – kontynuuje radny Prawicy. – Samo przesunięcie terminu płatności zobowiązań podatkowych o trzy miesiące to nie jest rozwiązanie na które czekają przedsiębiorcy. Tu potrzebny jest impuls w postaci umorzeń należności podatkowych, tego oczekuje bialski sektor gospodarczy. Nasze postulaty dotyczące zwolnień z tytułu zobowiązań podatkowych stanowczo wyartykułowaliśmy powołując się na możliwości prawne jakie przygotował rząd w spec ustawie COVID-19. Ustawa pozwala w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej podjąć daleko idące działania w ramach przysługujących prezydentowi kompetencji w postaci przedmiotowych zwolnień podatkowych tych przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii ogłoszonej na obszarze całego kraju. Umorzenie podatku od nieruchomości już minimalizuje zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, umorzenie czynszów przedsiębiorcom wynajmującym lokale gminne, rezygnacja z poboru czynszu za wynajem gruntów miejskich pod działalność gospodarczą (ogródki kawiarniane, piwne) przyczynią się do ustabilizowania trudnej sytuacji gospodarczej i zachowania podstawowej płynności finansowej, która pozwoli funkcjonować na progu opłacalności, ale uchroni pracowników przed utratą pracy, a pracodawców przed bankructwem. Podjęte uchwały zmniejszają plan dochodów budżetowych w naszym mieście o kwotę 7.000.000 mln złotych ale są to pieniądze, które uzupełnią pakiet ulg jakie miasto zamierza zastosować wobec przedsiębiorców – dodaje.

Radny jak i chyba my wszyscy nie ukrywamy zadowolenia, że dobro Białej Podlaskiej i jej mieszkańców jest najważniejsze, a różnice polityczne schodzą na dalszy plan. – Radni Klubu Zjednoczonej Prawicy dziękują prezydentowi Białej Podlaskiej za podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się lokalni przedsiębiorcy w pełni akceptując nasze postulaty jakie wyraziliśmy w swoim apelu do Pana Prezydenta – reasumuje Dariusz Litwiniuk.