Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał wyrok w sprawie ustawiania zamówień publicznych w gminie Janów Podlaski przez Jacka H., Andrzja T. i Leszka J. Oskarżeni zostali skazani na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, karę grzywny oraz zakaz pełnienia funkcji wójta dla Jacka H. Wyrok nie jest ostateczny.

Były wójt Janowa Podlaskiego Jacek H. działał wraz z innymi, by osiągnąć korzyści majątkowe. W okresie od 2012 do 2016 przekroczył swoje uprawnienia jako wójt, co doprowadziło do zawarcia umowy na odśnieżanie terenu gminy z wybranym już wcześniej kandydatem, bez przeprowadzenia konkurencyjnego postepowania z niekorzyścią dla interesu publicznego. Umowa zawarta została z pominięciem prawa zamówień publicznych, pozwalającego oszacować wartość usług oraz wyłonić wykonawcę w sposób oszczędny.

W minionym tygodniu Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał wyrok w sprawie, uznając Jacka H. za winnego zarzucanych czynów i skazując go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, z warunkową próbą biegnącą od uprawomocnienia się wyroku. Podobnie zostali ukarani Andrzej T. i Leszek J. Były wójt otrzymał również zakaz pełnienia funkcji wójta przez pięć lat.

Sąd nakazał także ogłoszenie wyroku dla każdego z oskarżonych poprzez umieszczenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przez okres czterech miesięcy. Ponadto, nakłada on solidarnie na oskarżonych obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości 44 337,12 złotych na rzecz pokrzywdzonej Gminy Janów Podlaski.

Sąd zobowiązał także każdego z oskarżonych do zapłaty kwoty w wysokości 180,00 (sto osiemdziesiąt i 00/100) złotych na rzecz Skarbu Państwa oraz częściowych kosztów sądowych związanych z ich udziałem w sprawie, wynoszących po 3430,70 (trzy tysiące czterysta trzydzieści i 70/100) złotych. Informację tę potwierdza Magdalena Dobosz z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie.