Gmina Łomazy, jako pierwsza gmina w województwie lubelskim i szósta w Polsce podpisała porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska dotyczące współpracy w realizacji projektów proekologicznych, w szczególności w zakresie finansowania z grantu ELENA dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych.

27 lipca br. w Urzędzie Gminy Łomazy Wójt Gminy Jerzy Czyżewski oraz Dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego BOŚ Marek Szczepański i Doradca Korporacyjny Centrum Biznesowego w Lublinie Andrzej Król podpisali ramowe porozumienie  o współpracy.

Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji. Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

Gmina może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy do 2027 roku. Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.