W ramach projektu pt. ,,Czysta energia w gminie Janów Podlaski’’ gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 3,2 mln zł na instalacje OZE.

W piątek, 22 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę dotyczącą projektu o dofinansowanie na montaż 676 instalacji odnawialnych źródeł energii – mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych.

Z osobami, które są uczestnikami projektu oraz akceptują warunki finansowania w najbliższym czasie wójt gminy podpisywać będzie umowy udziału w realizacji wspólnej inwestycji z mieszańcami. Najpierw podpisywane będą umowy z osobami zainteresowanymi wyłącznie montażem instalacji kolektorów słonecznych później z osobami,które ubiegają się o montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Jako ostatnie będą podpisane umowy na montaż tylko mikroinstalacji fotowoltaicznych. Termin podpisywania wyżej wymienionych umów do 30 czerwca 2020r. Warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie u danego mieszkańca, poza podpisaniem umowy, jest także wpłacenie na montaż instalacji w kwotę 2 500 zł. Wobec osób, które wstępnie zgłosiły się do projektu, wójt zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy w przypadku, gdy: osoby na stałe nie zamieszkują nieruchomości, posiadają zaległości finansowe wobec gminy oraz kiedy więcej niż jedna osoba na rodzinę będzie chciała wnosić o instalację danego typu. Więcej szczegółów na stronie.

Przedstawiony projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Piorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku,Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Całkowita wartość projektu to 7 676 561,60 zł,natomiast dofinansowanie to 3 186 399,09 zł. Termin zakończenia realizacji projektu w całości to 31 grudnia 2021r.