Bialski Zakład Karny zakończył realizację projektu pn. “Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W ramach tego przeprowadzono 26 szkoleń, które miały wspomóc skazanych w odnalezieniu pracy i akceptacji społecznej oraz zwiększyć szansę na zatrudnienie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Zakończono realizację projektu pn. “Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W latach 2016-2021 w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej przeprowadzono 26 szkoleń kursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowano następujące szkolenia kursowe: kucharz, spawacz, konserwator budynków, stolarz meblowy, brukarz, zagospodarowanie terenów zielonych, glazurnik, nowoczesne wykończenie wnętrz.

Głównym celem zrealizowanych szkoleń był wzrost aktywności zawodowej i społecznej skazanych oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Po odbyciu ww. szkoleń, osadzeni nabyli kwalifikacje i nowe umiejętności zawodowe co przyczyni się do możliwości wyjścia z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje aktywne odnalezienie się na rynku pracy.

Realizacja projektu zwiększy szanse skazanych na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy. Przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły zakłady karne ze względu na fakt, iż beneficjenci projektu posiadać będą umiejętności odpowiadające w większym zakresie na potrzeby pracodawców.