Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej poszukuje osoby na stanowisko ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

Do zadań Zastępcy Głównego Księgowego należy:

 • Bieżące wsparcie Głównego Księgowego w prowadzeniu rachunkowości zakładu
       zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 •  Kontrola prawidłowości transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem   
       dokumentów.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 
        przewidzianej ustawą.
 • Nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez
       pracowników działu finansowo-księgowego oraz pracowników innych komórek
       organizacyjnych Zakładu.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia
       rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów
        księgowych, kontroli dokumentów księgowych, przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Przygotowywanie danych do opracowania okresowych sprawozdań i analiz.
 • Zastępowanie Głównej Księgowej w czasie jej nieobecności.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe ekonomiczne + 4-letni staż pracy

Wykształcenie średnie ekonomiczne + 8-letni staż pracy

Stacja oferuje:

– umowę o pracę na pełen etat

-atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze + szereg dodatków)

– stabilne zatrudnienie

-możliwość szkoleń, rozwoju

Miejsce pracy:

Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Warszawska 20, Biała Podlaska

Tel: (83) 343 40 68

CV należy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@pogotowiebp.pl.